ارسال مقالات

ارسال مقالات

ابتدا برای ارسال مقاله بر روی عضویت کلیک کرده و عضو سایت شوید و در صفخه باز شده ایتم ارسال مقاله را انتخاب کنید .

فراخوان مقالات

موضوع مقالات میبایست مرتبط با یکی از محورهای کنگره باشد.

بیهوشی، مراقبتهای ویژه و درد 

مقالات و پوسترهای خود را میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز  1 اردیبهشت ماه 1399 در سایت کنگره ثبت گردد.به مقالاتی که از طریق پست الکترونیک ،فاکس و یا به طرق دیگر ارسال میگردند ترتیب اثر داده نمیشود.

در فراخوان مقالات تنها خلاصه مقاله مورد نیاز میباشد

خلاصه مقاله میبایست به زبان انگلیسی باشد.

خلاصه مقاله نباید بیش از2500 حرف داشته باشد.

استفاده شود. Arial ازفونت

تا حد امکان درخلاصه مقاله از شکل وگراف استفاده نشود.

نام نویسنده اول به عنوان سخنران و نویسنده مسئول در نظر گرفته میشود لذا نام اول میبایست کامل همراه با عنوان شغلی ، ادرس ایمیل و مکاتباتی باشد.

حداکثر6 نویسنده برای هر مقاله مورد قبول است .

صحت ودرستی مقاله اعم از علمی ،نگارشی و اسامی نگارنده گان به عهده نویسنده مسئول بوده و کنگره هیچ مسولیتی در این زمینه ندارد.

مقاله ارسالی میبایست سرفصلهای زیر را شامل شود.

محور مورد تحقیق:

Relevance of research 

Introduction

Material and Methods

Results and Discussion

Conclusion(s)

References (optional)

Acknowledgments (optional)

0%